PRIVACYVERKLARING

WIJS GEMAAKT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en streeft ernaar uw privacy maximaal te waarborgen.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. WIJS GEMAAKT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hieronder)
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als WIJS GEMAAKT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, kan u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Wijs Gemaakt
Vzw Kompas
Botestraat 131-133
9032 Gent-Wondelgem

Tel: +32 (0)9 267 26 67
Email: [email protected]

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door WIJS GEMAAKT verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:

 • om onze dienstverlening te kunnen garanderen op een kwaliteitsvolle manier
 • om een betaling te kunnen uitvoeren
 • als we hiertoe wettelijk verplicht zijn
 • om nieuwsbrieven te versturen

Hoe bekomen wij deze persoonsgegevens?
WIJS GEMAAKT kan uw gegevens op verschillende manieren vergaren:

 • Via mailing, website/cookies

Welke persoonsgegevens verwerken wij? (in te vullen op basis van wat wordt gevraagd bij bestelling!)

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel en alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?
WIJS GEMAAKT bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of op grond van wet vereist is. (met een maximum van 5 jaar)

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan een derde partij (verzendbedrijf, leverancier) doorgeven,

 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • indien u ons hiertoe toestemming geeft

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

WIJS GEMAAKT zal uw persoonsgegevens nooit verkopen, noch verhuren, verdelen of op enige andere manier commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: check COOKIE POLICY

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht

 • om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
  vzw WIJS GEMAAKT .
 • op gegevensoverdraagbaarheid: dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U mag een reactie van ons verwachten binnen de 4 weken, nadat we uw verzoek hebben ontvangen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
WIJS GEMAAKT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Alle personen die namens WIJS GEMAAKT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen. (is dat voorzien?)
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn ge├»nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten
Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bovenstaande gegevens.
U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij:

 • de Gegevensbeschermingsautoriteit via
  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
 • De functionaris voor gegevensbescherming van vzw Kompas: Greet Demey,
  09/ 216 26 60, Botestraat 131-133, 9032 Wondelgem